top of page
Adatkezelési tájékoztató.png

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja az, hogy tájékoztassa Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekről a 2016/679 EU Rendelet (a továbbiakban:„GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) megfelelő módon.

Cégünk adatai:

Cég neve: Hári Richárd EV.

Székhelye: 2096. Üröm, Rákóczi utca 31

Postacíme: 2096. Üröm, Rákóczi utca 31

Adószáma: 68882402-1-33

Cégjegyzékszáma: 

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság Cég bankszámlaszáma: 11773425-03497146

Képviselő neve: Hári Richárd Honlap címe: www.kekeletmod.hu E-mail cím: richard@kekeletmod.hu Telefonszám: +36302571335

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési célok vonatkozásában.

BÉRLETEKKEL, JEGYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

A kezelt személyes adatok köre:

 • név

 • e-mailcím

 • egészségügyi problémák, speciális egészségügyi állapot

Adatkezelés célja:

– név, e-mailcím: jegy, illetve bérlet kiadása, az első alkalommal járó kedvezmény érvényesítése, illetve ennek ellenőrizhetősége

– egészségügyi problémák, speciális egészségügyi állapot: az érintett biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák, illetve speciális egészségügyi állapot esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából

Adatkezelés jogalapja:

– név, e-mailcím: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja: az adatkezelés szükséges az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, valamint az Adatkezelő jogos érdeke

– egészségügyi adatok: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 9. cikk (2) bekezdés a) pontja: az érintett kifejezett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama:

– az érintett első látogatásakor felvett adatlap felvételétől, valamint az utolsó érvényes bérlet lejártától számított 1 év annak ellenőrizhetősége érdekében, hogy az érintett igénybe vette-e már az első alkalommal részére járó kedvezményt

– egészségügyi problémák, speciális egészségügyi állapot: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de amennyiben az érintett legalább 1 éve nem rendelkezik érvényes jeggyel/bérlettel, Adatkezelő a továbbiakban törli ezen személyes adatokat

WORKSHOPOKKAL, KÉPZÉSEKKEL, JÓGATÁBOROKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

A kezelt személyes adatok köre:

 • név

 • lakcím/számlázási cím

 • telefonszám

 • e-mailcím

Adatkezelés célja:

– a jelentkezéssel kapcsolatos információk, illetve dokumentumok megküldése

– a számla kiállítása

Adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés szükséges az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez

Adatkezelés időtartama:

– az adott szolgáltatás igénybevételét követő 5 év annak érdekében, hogy a Felek közötti esetleges jogvita esetén Adatkezelő rendelkezzen a szerződéssel kapcsolatos szükséges információkkal – a kiállított számla vonatkozásában a Számviteli törvény által előírt 8 év.

HÍRLEVÉL

A kezelt személyes adatok köre:

 • név

 • e-mailcím

Adatkezelés célja:

– hírlevél küldése annak érdekében, hogy az érintett értesüljön a szükséges információkról az órarendi órákat, workshopokat, oktatóképzéseket, illetve jógatáborokat érintően

Adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama:

– az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

BANKI ÁTAUTALÁS

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, sikeresen csatlakozhat az online tartalomhoz.

ONLINE FIZETÉS

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás Az adatfeldolgozó megnevezése: Paylike (????)

Az adatfeldolgozó székhelye: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3615009480

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@paylike.hu

Az adatfeldolgozó weboldala: https://paylike.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét, nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belülkezeli.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A kezelt személyes adatok köre:

 • a látogatás dátuma, pontos ideje,

 • a meglátogatott weboldal címe,

 • az azt megelőzően látogatott oldal címe,

 • a látogató IP címe,

 • a használt böngészőt és az operációs rendszert jellemző adatok.

Adatkezelés célja:

– honlap működésének biztosítása, ellenőrzése, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése,

– a böngészés személyreszabottabbá tétele.

Adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az Adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelés időtartama:

– a Honlap meglátogatásától számított 2 év

RÉSZVÉTEL ONLINE ÓRÁKON 

A kezelt személyes adatok köre:

 • név,

 • e-mailcím,

 • számlázási cím,

 • az online óra élőben történő követése esetén az érintett képmása, hangfelvétele (a Zoom applikáció beállításától függően)

Adatkezelés célja:

– annak biztosítása, hogy az érintett igénye alapján részt vehessen az online órán, illetve utóbb visszanézhesse azt

Adatkezelés jogalapja:

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés szükséges az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez,

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett kifejezett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama:

– az adott szolgáltatás igénybevételét követő 5 év annak érdekében, hogy a Felek közötti esetleges jogvita esetén Adatkezelő rendelkezzen a szerződéssel kapcsolatos szükséges információkkal

– a kiállított számla vonatkozásában a Számviteli törvény által előírt 8 év

– képmás, hangfelvétel: az online órán való részvétel időtartama alatt

ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazza az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:

Név: Csilla 

Székhely:.

Ellátott tevékenység: könyvelés.

Név: Mancz Virág

Székhely: 1173 Budapest, Sági utca 11. 2/5.

Ellátott tevékenység: rendszergazdaként informatikai háttér biztosítása, weboldal karbantartása, fejlesztése.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;

 • érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve
  különösen az adatfeldolgozókat);

 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
  A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön tájékoztatás iránti kérelmére egy hónapon belül írásban választ küldünk az Ön által megadott elérhetőségre.
  Indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk továbbá Önt az olyan adatvédelmi incidens bekövetkeztéről, mely valószínűsíthetően kockázattal jár Önre mint érintettre nézve.

 

A helyesbítéshez való jog:

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

Törléshez való jog:

Tájékoztatjuk, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt célból;

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;

 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok
  törlése.
  Személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha Ön visszavonja a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulását. Tájékoztatjuk azonban, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.
  Korlátozáshoz való jog:
  Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelők korlátozzák személyes adatainak kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi
  igények előterjesztéséhez;

 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos
  mérlegelés elvégzésének időtartamáig.
  Adathordozhatósághoz való jog:
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelők ezt akadályoznák.
  Tiltakozáshoz való jog:
  Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

    

A fent jelzett jogokkal kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire lehet benyújtani:

Az Adatkezelő székhelye: 2096, Üröm, Rákóczi utca 31

Az Adatkezelő e-mailcíme: richard@kekeletmod.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amennyiben megítélése szerint a személyes adatait nem a GDPR-nak, illetve az Infotv.-nek megfelelően kezeljük.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Webhely: http://www.naih.hu

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön szintén jogosult bírósághoz fordulni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR vagy az Infotv. szerinti jogait. A pert az Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelővel szemben jogosult kártérítési igényt érvényesíteni. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

bottom of page